Pravidla a podmínky využívání služeb portálu

I. Přistoupením k Pravidlům s nimi uživatel souhlasí a akceptuje veškerá jejich ustanovení.

II. Při využití služeb serveru je uživatel povinen uvést pouze svojí platnou e-mailovou adresu. Uživatel, který uvedl cizí e-mailovou adresu bere na vědomí, že nese plnou odpovědnost za škody, které tak způsobí jiné osobě, jejíž emailovou adresu při registraci uvedl jakož i za škody způsobené Správci. Správce nezodpovídá za zneužití jakékoliv e-mailové adresy jinou osobou v rámci inzerce na Serveru. Uživatel služeb Serveru s tímto výslovně souhlasí.

III. Pro data, která uživatel do serveru vkládá, platí určité pokyny a omezení. Tyto pokyny jsou zveřejněny přímo na stránkách serveru, prostřednictvím nichž uživatel data vkládá. Uživatel je povinen tyto pokyny respektovat.

IV. Uživatel není oprávněn využívat služeb serveru k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto Pravidlům

V. Uživatel tímto vyslovuje souhlas s tím, že služby serveru mohou zahrnovat propojení na jiné webové servery (dále jen propojené servery)

VI. Na tomto Serveru nejsou shromažďována žádná data osobní povahy, tak jak jsou definována v zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kontaktním pojítkem je pouze e-mailová adresa uživatele . Tímto způsobem je vyloučena možnost manipulace s vloženými daty uživatelů. Na přání uživatele (i bez udání důvodu), budou jím vložená data vymazána z databáze. Správce prohlašuje, že podnikne veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby Data zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

VII. Uživatel bere na vědomí, že Data, která dobrovolně poskytne vložením na Server mohou být použita třetí osobou. Správce však nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby získají přístup k datům jednotlivých uživatelů anebo k jejich účtům anebo k příslušné databázi Správce či jeho partnerů využívajících služeb Serveru a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Uživatel prohlašuje, že si je v této souvislosti vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

VIII. Uživatel tímto vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů do schránky, jejíž adresu uvedl v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Původcem těchto e-mailů je Správce Serveru, e-mail může mít informační nebo reklamní charakter. Správce nebo jím pověřený obchodní zástupce má právo zasílat na e-mailové adresy uvedené při registraci obchodní sdělení inzerentů Serveru nebo Správce. Takto zaslaný e-mail splňuje veškeré podmínky Zákona o regulaci reklamy č. 138/2002 Sb. a Zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb, a nelze jej považovat za nevyžádanou reklamu - spam. Nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů může uživatel projevit oznámením správci serveru na e-mail info@teenmania.eu. V předmětu zprávy musí uživatel uvést NEZASÍLAT. V případě, že Správce zjistí, nebo mu bude oznámeno a prokazatelně doloženo, že došlo k zneužití cizí e-mailové adresy při registraci do služeb Serveru, odstraní Správce tento e-mail ze své databáze. Správce odstraní vždy pouze konkrétní e-mail, ne celou skupinu e-mailů definovanou doménou druhého řádu. Uživatel bere na vědomí, že nedílnou součástí Serveru je reklama inzerentů serveru a nelze ji považovat za nevyžádanou nebo požadovat její odstranění.

IX. Správce je oprávněn odtajnit údaje uživatele serveru, bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona.

X. Správce neodpovídá za činnost uživatelů služeb serveru ani za způsob jakým služby serveru využívají. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

XI. Správce nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb serveru. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

XII. Správce je oprávněn bez souhlasu uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby serveru upravovat nebo inovovat.

XIII. Správce je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto Pravidel. Změna pravidel je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách serveru.

XIV. Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami Pravidel. Bude-li uživatel pokračovat v používání služeb Serveru po provedení těchto změn Správcem, má se za to, že se změnami Pravidel bez výhrad souhlasí.

Tyto Pravidla nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.